Головна » Про лікарню » Статут Кам’янець-Подільської центральної районної лікарні

Статут Кам’янець-Подільської центральної районної лікарні

Статут Кам’янець-Подільської центральної районної лікарні (далі “Статут”) є основним нормативно-правовим актом, який відповідно до положень Конституції України, “Основ законодавства України про охорону здоров’я”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншого чинного законодавства України, визначає правові, організаційні, фінансово-матеріальні, соціально-економічні та інші засади діяльності центральної районної лікарні.
Цей Статут регламентує вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо взаємовідносин із закладами охорони здоров’я в районі, що є об’єктами спільної власності територіальних громад селища і сіл Кам’янець-Подільського району Хмельницької області і перебувають в управлінні Кам’янець-Подільської районної ради.
Окремі повноваження щодо управління закладами охорони здоров’я районна рада може делегувати Кам’янець-Подільській районній адміністрації, прийнявши про це відповідне рішення на своєму пленарному засіданні.

РОЗДІЛ І.

Загальні положення

 • Повна назва центральної районної лікарні:

а) українською мовою:

Кам’янець-Подільська центральна районна лікарня;

б) російською мовою:

Каменец-Подольская центральная районная больница;

в) англійською мовою:

Kamenets-Podolsky Central Raion Hospital.

 • Скорочена назва Центральної лікарні:

а) українською мовою:

Кам’янець-Подільська ЦРЛ;

б) російською мовою:

Каменец-Подольская ЦРБ;

в) англійською мовою:

Kamenets-Podolsky CRH.

 • Місце знаходження (юридична адреса) центральної районної лікарні:

 

а) українською мовою:

30, вулиця Матросова,

село Жовтневе,

район Кам’янець-Подільський,

область Хмельницька

Україна

32300

б) російською мовою:

30, улица Матросова,

село Жовтневе,

район Кам’янець-Подольский,

область Хмельницькая

Украина

32300

в) англійською мовою:

30, Matrosova Street,

village Zhovtneve,

Kamenets-Podolsky district,

Khmelnytsky region,

Ukrain,

32300

 

РОЗДІЛ ІІ.

Мета завдання та принципи діяльності центральної районної лікарні

 2.1. Мета діяльності:

 • забезпечення населенню району реалізації його невід’ємного і непорушного Конституційного Права на охорону здоров’я та безкоштовне лікування;
 • забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя населення району;
 • реалізація державної політики охорони здоров’я населення району в межах своїх повноважень, передбачених законодавством України.

2.2. Завдання діяльності:

 • забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення району і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків;
 • усувати фактори, що шкідливо впливають на здоров’я населення району;
 • здійснювати попередження і добиватися зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості серед населення сіл району.

2.3. Принципи діяльності:

 • визнання охорони здоров’я населення сіл району пріоритетним напрямом;
 • дотримання конституційних прав, свобод і гарантій населення сіл району в галузі охорони здоров’я;
 • рівноправність громадян району, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров’я;
 • орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров’я;
 • попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я населення сіл району;
 • гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей, підвищення медико-санітарного захисту найбільш вразливих верств населення сіл району.

Р О З Д І Л  ІІІ.

Предмет діяльності центральної районної лікарні

3.1. Предметом діяльності центральної районної лікарні є:

 • надання невідкладної медичної допомоги всім хворим жителям сіл Кам’янець-Подільського району;
 • планове лікування осіб, громадян України, що проживають у селах Кам’янець-Подільського району;
 • проведення лікувально-діагностичних процедур, маніпуляцій та лікарських призначень;
 • робота серед населення сіл району щодо дотримання ним санітарних та гігієнічних норм;
 • робота з проведення попередження інфекційних та вірусних захворювань;
 • проведення амбулаторного і стаціонарного лікування населення сіл Кам’янець-Подільського району;
 • придбання, перевезення, зберігання приміщення, знищення наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів, спеціальних рецептурних бланків ф. № 3;
 • організація та управління діяльністю власних медичних структурних підрозділів в населених пунктах району (номерні лікарні);
 • організація освітніх заходів серед населення сіл району щодо попередження захворювань інфекційними (вірусними) хворобами, побутового та виробничого травматизму, каліцтва тощо;
 • виконання місцевих (регіональних) комплексних та цільових програм, що формуються урядом України, органами місцевого самоврядування в районі, які відображають специфічні потреби охорони здоров’я населення, яке проживає в населених пунктах Кам’янець-Подільського району.

3.2. Центральна районна лікарня може займатися також іншою лікувально-профілактичною діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством України.

3.3. У відповідності до вимог статті 49 Конституції України у закладах центральної районної лікарні медична допомога громадянам України, в тому числі жителям сіл Кам’янець-Подільського району, надається безоплатно.

Р О З Д І Л  ІV

Юридичний статус центральної районної лікарні

4.1. Центральна районна лікарня є спільною власністю територіальних громад селища і сіл Кам’янець-Подільського району, що перебуває в адміністративному підпорядкуванні Кам’янець-Подільської районної ради, яка відповідно до статей 10 і 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” представляє спільні інтереси територіальних громад селища та сіл району.

4.2. Центральна районна лікарня є юридичною особою з часу її державної реєстрації.

4.3. Центральна районна лікарня  здійснює свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

Положення цього Статуту, в частині, що суперечать положенням чинного законодавства України є не чинними (не дійсними).

4.4. Центральна районна лікарня  від свого імені може укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, пов’язані з її діяльністю, виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському судах.

4.5. Центральна районна лікарня має самостійний баланс, відповідні рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи з власною назвою, власне діловодство.

4.6. Центральна районна лікарня має право вносити пропозиції до районної ради щодо зміни її штатного розкладу, організаційної структури тощо.

4.7. Центральна районна лікарня наділена відповідною матеріальною базою, призначеною для використання власної діяльності, передбаченої цим Статутом та відповідних програм охорони здоров’я населення, затверджених районною радою.

Матеріальна база: будівлі, споруди, устаткування і обладнання, техніка і апаратура, як спеціального, так і загального призначення знаходиться в оперативному управлінні центральної районної лікарні.

4.8. Статутна діяльність центральної районної лікарні фінансується із районного бюджету, затвердженого Кам’янець-Подільською районною радою.

4.9. Центральна районна лікарня  наділена правом:

 • прийняття участі в розробці поточних і перспективних планів та програм, направлених на здійснення охорони здоров’я населення району;
 • продавати, надавати в оренду фізичним і юридичним особам споруди, будівлі, обладнання і устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності з дозволу районної ради;
 • укладати господарські угоди, направлені на виконання своєї статутної діяльності, з іншими медичними закладами, установами, промисловими і сільськогосподарськими підприємствами з дозволу районної ради;
 • укладати необхідні угоди (договори) з науковими організаціями і учбовими закладами, окремими фахівцями на виконання досліджень та розробок з метою вдосконалення методів і способів щодо охорони здоров’я населення району в межах передбаченого фінансування;
 • вживати заходів щодо підвищення кваліфікації власних медичних кадрів;
 • призначати на посади та звільняти з посад працівників (робітників) у відповідності до вимог чинного законодавства про працю;
 • надавати платні медичні послуги іноземним громадянам та особам без громадянства відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • виступати позивачем і відповідачем в судах.

4.10. Центральна районна лікарня може користуватися і іншими правами, які  не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

Р О З Д І Л   V

Діяльність центральної районної лікарні

5.1. Для виконання Статутних завдань щодо охорони здоров’я населення району центральна районна лікарня  здійснює:

 • організацію покращення (обновлення) матеріально-технічної бази;
 • комплектування підпорядкованих медичних закладів району необхідними кадрами, їх підготовку і перепідготовку в плані підвищення кваліфікації і опанування передовим вітчизняним та світовим досвідом в галузі медицини;
 • поповнення підпорядкованих лікувальних закладів району молодими спеціалістами за рахунок цільових направлень випускників сільських середніх шкіл району в медичні інститути та медичні училища;
 • проведення аналізу причин захворюваності населення району та розробки програм по зниженню захворюваності і смертності від серцево-судинних захворювань, виробничого травматизму, дитячих захворювань та смертності;
 • покращення якості профілактичних медичних оглядів вагітних жінок та малолітніх дітей району;
 • направлення зусиль всього медичного персоналу на раннє виявлення захворювань професійної патології, онкозахворювань, туберкульозу та своєчасне лікування хворих;
 • обстеження та лікування диспансерних хворих в стаціонарних умовах;
 • медичну, соціальну і професійну реабілітацію хворих в стаціонарних умовах;
 • медичний та медико-соціологічний догляд за хворими, особами похилого віку, страждаючими хронічними захворюваннями в стаціонарних.

5.2. Центральна районна лікарня  забезпечує фінансово-господарську діяльність підпорядкованих лікувальних закладів району, в т.ч. планування та використання їх фондів економічного та соціального розвитку, їх штатний розклад та тарифікацію відповідних посадових осіб, нормування праці.

5.3. Центральна районна лікарня здійснює укомплектування лікувальних закладів району кадрами, їх атестацію, організовує підвищення їх кваліфікації та покращення виховання.

5.4. Центральна районна лікарня організовує своєчасне матеріально-технічне забезпечення, оснащення підрозділів сучасною апаратурою та проведення поточних і капітальних ремонтів у встановлені терміни.

5.5. До компетенції центральної районної лікарні належить:

 • надання невідкладної медичної допомоги всім хворим, які звернулися в лікувальні заклади району згідно їх спеціалізації;
 • взаємозв’язок з іншими лікувально-профілактичними закладами та службами за межами району з метою надання своєчасної і кваліфікованої медичної допомоги, в т.ч. і спеціалізованої;
 • подальше вдосконалення форм та методів роботи, діагностики та лікування хворих;
 • створення належних побутових та психоемоційних умов в стаціонарних лікувальних закладах;
 • своєчасне та якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, маніпуляцій та лікарських призначень;
 • забезпечення безперебійної роботи медичної апаратури та устаткування, машин, механізмів, інженерно-технічних комунікацій тощо;
 • безперебійне забезпечення підпорядкованих підрозділів засобами та матеріалами медичного та господарського призначення;
 • дотримання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;
 • раціональне використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
 • дотримання санітарних норм та правил при встановленні та експлуатації обладнання, а також вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Чинним законодавством України центральна районна лікарня може бути наділена іншою додатковою компетенцією.

Р О З Д І Л 

Управління центральної районної лікарні

6.1. Управління центральною районною лікарнею здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав власника (територіальних громад селища і сіл району, спільні інтереси яких з питань охорони здоров’я представляє Кам’янець-Подільська районна рада) щодо господарського використання майна лікарні, організації лікувально-профілактичного процесу і принципів самоврядування трудового колективу.

6.2. Кам’янець-Подільська районна рада є представником власника центральної районної лікарні (територіальних громад селища і сіл району) і до її компетенції належить:

а) затвердження цього Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

б) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію центральної районної лікарні, відчуженню її майна тощо;

в) затвердження структури центральної районної лікарні та її штатного розкладу;

г) затвердження Правил внутрішнього розпорядку центральної районної лікарні;

д) призначення (затвердження) особи на посаду головного лікаря та звільнення з посади головного лікаря центральної районної лікарні.

Повноваження, передбачені пунктами «а», «б», «в» і «д» належать до виключної компетенції районної ради і не можуть бути передані іншим органам влади.

6.3. Загальне керівництво поточною діяльністю центральної районної лікарні здійснює головний лікар, призначення якого на посаді затверджується рішенням районної ради з числа осіб, яка відповідає встановленим державою єдиним кваліфікаційним вимогам, за пропозицією внесеною головою ради за результатами проведення конкурсу.

Призначення головою ради головного лікаря здійснюється на контрактній основі. Головний лікар звільняється з посади з підстав передбачених чинним трудовим законодавством.

Головному лікарю центральної районної лікарні забезпечується незалежність у вирішенні всіх питань, пов’язаних з охороною здоров’я населення району.

6.4. Головний лікар вирішує всі питання діяльності центральної районної лікарні за винятком тих, які віднесені цим Статутом до виключної компетенції районної ради.

6.5. Головний лікар:

а) вносить пропозиції до районної ради щодо:

 • штатного розкладу, посадових окладів та матеріального заохочення працівників центральної районної лікарні;
 • внесення змін та доповнень до цього Статуту;
 • структуру центральної районної лікарні та її підрозділів.

б) розпоряджається всім майном центральної районної лікарні, враховуючи грошові ресурси;

в) призначає та звільняє з посади працівників центральної районної лікарні та її структурних підрозділів;

г) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності центральної районної лікарні;

д) несе відповідальність за стан діловодства центральної районної лікарні, збереження круглої печатки та штампів центральної районної  лікарні;

ж) забезпечує вирішення завдань, які поставлені районною радою з питань охорони здоров’я населення району;

з) діє від імені центральної районної лікарні в межах, встановлених законодавством України та цим Статутом (представляє інтереси лікарні в судах, спілкування з іншими юридичними та фізичними особами);

і) укладає угоди, договори, контракти та інші юридичні акти, відкриває рахунки в банківських установах;

к) підписує від імені керівництва лікарні Колективний договір;

л) затверджує посадові інструкції працівників лікарні та її структурних підрозділів.

6.6. Головний районний лікар підпорядкований та підзвітний районній раді. З питань медичного обслуговування населення району, організації лікувально-профілактичної роботи головний лікар підпорядкований обласному управлінню охорони здоров’я, а з питань реалізації державної політики охорони здоров’я підзвітний районній державній адміністрації.

6.7. Функціонально-посадову характеристику елементів апарату управління Центральної лікарні складають:

Медична рада – створюється для оперативного управління лікувально-профілактичною роботою в районі. Склад ради затверджується наказом головного лікаря району. До складу ради входять: головний лікар району – голова ради, члени ради – заступники головного лікаря району, ведучі спеціалісти – хірург, терапевт, акушер-гінеколог, педіатр. Медрада працює згідно плану.

Рада медичних сестер. Голова ради – головна медична сестра лікарні. Члени ради – старші медсестри відділень. Займається рада сестер аналізом роботи медсестер, протиепідемічним станом відділень стаціонарів та служб, медикаментозним забезпеченням, підвищенням кваліфікації середніх та молодших медичних працівників.

Рада з дієтичного харчування. Голова ради – начмед. Члени ради – терапевт, лікар-дієтолог, дієтсестри. Рада займається організацією харчування хворих.

Лікувально-контрольна комісія. Голова ради – начмед. Члени комісії – ведучі спеціалісти. Займається комісія вивченням стану лікувального процесу в відділеннях лікарень, проводить патолого-анатомічні та клініко-діагностичні конференції лікарів.

Протиракова комісія. Голова ради – начмед. Члени комісії – райтерапевт, райхірург, райакушер-гінеколог, районколог. Займається комісія організацією онкослужби в районі, аналізом запущених випадків онкозахворювань, станом онкопрофоглядів.

Комісія з розподіленням медикаментів. Голова ради – начмед. Члени – хірург, терапевт, педіатр, акушер-гінеколог. Комісія займається плануванням та раціональним використанням медикаментів підвищеного попиту, інструментів та гуманітарною допомогою.

Лікарсько-контрольна комісія. Голова – заступник головного лікаря з експертизи. Комісія здійснює контроль за лікуванням хворих працездатного віку, експертизою працездатності, своєчасним направленням хворих ЛТЕК при наявності даних про непрацездатність, працевлаштуванням осіб з обмеженою працездатністю, здійснює контроль за обґрунтованістю виписки лікарняних листів.

Р О З Д І Л  VІІ

Майно центральної  районної  лікарні

7.1. Майно, яке закріплено за центральною районною лікарнею для забезпечення своєї статутної діяльності, є спільною власністю територіальних громад селища і сіл району.

7.2. Джерелами формування майна, що використовується центральною районною лікарнею є:

 • бюджетні кошти;
 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, в т.ч. іноземних;
 • інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

7.3. Центральна районна лікарня має право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами, а також з дозволу районної ради, згідно ст.18 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, встановлювати плату за особливі послуги (косметичні тощо, які не відносяться до життєво необхідних) в галузі охорони здоров’я.

Р О З Д І Л  VІІІ

Організаційна структура центральної районної лікарні

8.1. Організаційну структуру центральної районної лікарні складають:

а) Спеціалізовані відділення стаціонару:

 • хірургічне
 • терапевтичне
 • терапевтичне відділення №2 с.Жванець
 • інфекційне
 • пологове відділення
 • патології вагітності
 • гінекологічне
 • неврологічне
 • травматологічне
 • педіатричне
 • реанімаційне
 • поліклінічне відділення

б)  б) Кабінети поліклініки центральної районної лікарні:

 

1. Терапевтичний 12. Оглядовий
2. Хірургічний 13. Стоматологічний
3. Нейрохірургічний 14. Зубопротезний
4. Неврологічний 15.  Відділення профілактики
5. Психоневрологічний 16. Дитяча консультація
6. Травматологічний 17. Жіноча консультація
7. Дерматовенерологічний 18. Підлітковий кабінет
8. Онкологічний 19. Дитячий окуліст
9. Ендекринологічний 20. Дитячий невропатолог
10. Ревматологічний 21. Дитячий хірург
11. Кардіологічний

 

8.2. Відділення призначені для надання спеціалізованої та кваліфікованої медичної допомоги населенню району, надання практичної допомоги лікувальним закладам району в організації лікувально-діагностичної та профілактичної допомоги.

8.3. Лікувально-діагностичні відділення:

 • клініко-діагностична лабораторія
 • патанатомічна лабораторія
 • рентгенологічне відділення
 • фізіотерапевтичне відділення
 • флюорографічний кабінет
 • ендоскопічний кабінет
 • кабінет ультразвукового дослідження

8.4. Параклінічні підрозділи та служби:

 • фізіотерапевтичний кабінет і кабінет лікувальної фізкультури
 • кабінет голкорефлексотерапії
 • кабінет масажу
 • психотерапевтичний кабінет
 • кабінет лікувальної терапії
 • приймальне відділення
 • відділення анестезіології та реанімації
 • операційний блок
 • швидка медична допомога
 • кабінет обліку та медичної статистики

8.5. Інші підрозділи:

 • автоклавна
 • киснева станція
 • дезинфекційна
 • харчоблок

Відділення та служби працюють згідно інструкцій та положень під керівництвом зав відділеннями та службами і контролем з боку заступників головного лікаря по медичній частині та поліклінічній роботі.

8.6. Організаційно-посадова структура господарсько-технічної служби:

 • централізована бухгалтерія

Інженерно-технічна служба забезпечує:

 • ритмічну роботу водоканалізаційної системи відділень та служб лікарні
 • своєчасний ремонт приміщень лікувальних закладів
 • паливом та твердим інвентарем
 • обладнанням
 • заготівлю продуктів харчування хворих
 • паливно-мастильними матеріалами

Автотранспортна служба забезпечує:

 • безперебійну роботу санітарного транспорту відділення швидкої допомоги
 • виїзди дільничих лікарів для обслуговування хворих за місцем проживання
 • виїзди райспеціалістів
 • для надання консультативної допомоги медичним працівникам лікарень, лікарських амбулаторій та ФАП
 • перевезення господарських товарів та матеріалів, продуктів харчування

За організацію та якість роботи інженерно-технічної служби, охорону праці та техніку безпеки, протипожежну безпеку несе відповідальність заступник головного лікаря району з економічних питань.

 

Р О З Д І Л   ІХ

Організація роботи лікувально-профілактичних закладів центральної  районної лікарні

 

9.1. Лікувально-профілактична допомога населенню району безпосередньо надається лікарями центральної районної лікарні та її структурних підрозділів.

Лікуючий лікар може обиратися безпосередньо пацієнтом або призначатися керівником закладу охорони здоров’я чи його підрозділу.

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.

Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

9.2. Амбулаторний прийом хворих проводиться лікарями-спеціалістами згідно графіка. Терапевти, педіатри, акушер-гінекологи центральної районної лікарні працюють по дільничому принципу (приймають хворих в поліклініці, обслуговують дома із закріплених за ними дільниць).

9.3. Госпіталізація хворих проводиться через приймальне відділення. Планові хворі госпіталізуються через поліклініку після необхідних обслідувань.

9.4. Лікарські обходи в стаціонарах проводяться щоденно лікарями ординаторами, зав відділеннями 3 рази в тиждень (при необхідності щоденно), головним лікарем району та начмедом 1-2 рази в місяць, в вихідні дні – черговими лікарями.

9.5. Консультації, консиліуми організовуються начмедом лікарні при необхідності. На консультації та консиліуми залучаються лікарі-спеціалісти центральної районної лікарні, при необхідності спеціалісти обласних лікувальних установ, інституту вдосконалення кадрів.

9.6. Лікувально-діагностичні обстеження, лікувальні процедури, операції та інші лікувально-діагностичні процеси проводяться згідно нормативів в встановлені терміни, а також при необхідності цілодобово.

 

Р О З Д І Л  Х

Припинення діяльності центральної районної лікарні

10.1.  Припинення діяльності центральної районної лікарні здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, перетворення, поділу тощо) з дотриманням вимог чинного законодавства України.

10.2. Реорганізація центральної районної лікарні проводиться за рішенням Кам’янець-Подільської районної ради. При реорганізації Центральної лікарні всі її права та обов’язки переходять до правонаступника.

10.3. Центральна районна лікарня ліквідується:

 • за рішенням Кам’янець-Подільської районної ради;
 • на основі рішень суду чи господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Ліквідація центральної районної лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

10.5. Ліквідація центральної районної лікарні вважається закінченою, а Центральна лікарня – ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.

Останні новини

 • 21.07.2017 
  Ботулізм – це вкрай небезпечно!

  В Україні  за останні 7 місяців зафіксовано 38 випадків захворювання ботулізмом, серед яких є летальні випадки. Окрім цього, в Україні існує дефіцит сироватки від хвороби.

 • 14.07.2017 
  З миру по нитці…

  5 липня у Кам’янець-Подільську районну лікарню, сприянням Пановецької сільської ради,було доставленопонад півтора сотні нових комплектів постільної білизни. Процес контролював особисто голова сільради Анатолій Костюк.

 • 08.05.2017 
  Сучасні підходи у лікуванні жовчнокам’яної хвороби.

  Поради лікаря-хірурга Андрія Іваніцкого щодо сучасних підходів у лікуванні жовчнокам’яної хвороби. Причини. Симптоми. Діагностика. Лікування.

  Здоров’я і хвороба – дві форми життя. Стан здоров’я і стан хвороби можуть багаторазово переходити один в одного, причому в одних випадках цей перехід очевидний, а в інших – прихований, і його можна виявити лише шляхом всебічного і глибокого обстеження організму.